A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség van a szülők (vagy gondviselő/törvényes képviselő) nyilatkozatára:

  1. Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ezért a programban való részvételéhez, illetve a program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülőknek (vagy gondviselőnek, törvényes képviselőnek) hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetébenerről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vehet részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)

 

  1. A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülhetnek a tanulmányút megvalósítása érdekében (a támogatás maximum 1500 euró vagy 1350 font, továbbá maximum 234 000 forint lehet – a pontos összeg a nyelvtanfolyami díj, a célország és az ellátás szerint kerül meghatározásra), azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k) vagy gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.

 

  • A Nyilatkozatot a tanulók, illetve a szülő(k)/törvényes képviselő kizárólag a pályázati felületről fogják tudni letölteni. A Nyilatkozat mintadokumentuma 2020 januárjától elérhető lesz a Külföldi Nyelvtanulási Program honlapján az egyes pályázattípusoknál.
    • A Nyilatkozat hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.

Az egyénileg kiutazó tanuló esetében a szülői nyilatkozatot elektronikus aláírással kell benyújtani (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes).
Csoportos pályázatok esetében a szülő(k)/törvényes képviselő a pályázó intézmény kijelölt munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be nyilatkozatát.

A szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal).
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni.

A csoportos nyelvi képzésre pályázatot benyújtó köznevelési intézmény vagy annak fenntartója szintén nyilatkozatot kérhet be a tanulóktól, illetve az ő szüleiktől/törvényes képviselőjétől, hogy fenti kötelezettségeinek ismeretében megbízza a tanulóval jogviszonyban álló köznevelési intézményt vagy annak fenntartóját, hogy a tanuló számára csoportos tanulmányutat szervezzen, és egyben vállalja, hogy az arra beadott jelentkezését neki felróható okból vissza nem vonja, mert tisztában van azzal, hogy részvételi szándékának megváltoztatása veszélyeztetheti az intézményi pályázat sikerét, illetve a többi tanuló részvételét a Külföldi Nyelvtanulási Programban.

//]]>